Lão hổ thượng sơn

bach ho khoi dong

Chấp thủ khai mã
Song thủ phá cước